Huishoudelijk Reglement

Artikel 1. Begripsbepalingen
De badmintonvereniging Gouweslag, hierna te noemen de vereniging.
De algemene ledenvergadering, hierna te noemen de ALV.
De vereniging kent een bestuur, hierna te nomen het bestuur.

Artikel 2. Algemeen
Het speelseizoen loopt van 1 september tot en met 31 mei. 
De vereniging bestaat uit: 
i. Seniorleden  ii. Juniorleden  iii. Ereleden  iv. Bijzondere leden. 
Seniorleden zijn leden die op 31 augustus in het jaar van het begin van het speelseizoen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Seniorleden nemen deel aan de activiteiten en/of wedstrijden, als bedoeld in art. 4 van de statuten. 
Juniorleden zijn leden die op 31 augustus in het jaar van het begin van het speelseizoen de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. Zij nemen deel aan de activiteiten en wedstrijden als bedoeld in art. 4 van de statuten, zonodig onder door het bestuur vast te stellen bijzondere voorwaarden. 
Ereleden zijn leden die wegens buitengewone aan de vereniging bewezen diensten, dan wel hun bijzondere bijdragen tot de badmintonsport in het algemeen, als zodanig zijn benoemd 
Bijzondere leden zijn leden, die ter beoordeling van het bestuur, op andere dan voor senior- en juniorleden geldende voorwaarden, tot de vereniging kunnen worden toegelaten. 

Artikel 3. Aanmelding en opzegging van het lidmaatschap 

Eenieder die seniorlid, juniorlid of donateur van Gouweslag wenst te worden dient zich hiervoor aan te melden bij de secretaris of de ledenadministratie. Aankomend juniorleden dienen een door ouders of voogd getekende goedkeuring te overleggen. Het lidmaatschap is enkel definitief na tekenen van het inschrijfformulier. 
Gouweslag kent de mogelijkheid voor nieuwe spelers om kennis te maken met de vereniging. Deze kennismaking bestaat uit het tweemaal gratis en vrijblijvend meespelen op speelavonden van de vereniging. Na afloop van de twee kennismakingsavonden moet de speler in kwestie een keuze maken. De speler kan dan lid worden van de vereniging, een strippenkaart aanschaffen die de speler het recht geeft om te badmintonnen op de speelavonden van de vereniging zolang er strippen over zijn op de strippenkaart, of de relatie tussen de speler en de vereniging wordt beëindigd. 
Opzegging kan slechts schriftelijk geschieden aan de secretaris of het bestuur voor 1 april van het speelseizoen.
Alle leden zijn verplicht de secretaris of ledenadministratie mededeling te doen van wijzigingen van persoonsgegevens, bijvoorbeeld adresgegevens, om een correcte administratie te kunnen voeren. 
Het lidmaatschap eindigt op de wijze zoals omschreven in artikel 10 van de statuten.
Lidmaatschappen korter dan het lopende seizoen kunnen door het bestuur aan nieuwe spelers aangeboden worden.

Artikel 4. Training
Toegang tot de training is open voor alle leden die daarvoor de daarbij door de ALV vastgestelde trainingsbijdrage betalen. Voor jeugdleden is de training verplicht.
Toegang tot de training is gesloten voor strippenkaarthouders, tenzij het bestuur daarvoor een uitzondering maakt op basis van de bijzondere situatie van de speler in kwestie.

Artikel. 5. Contributies
De contributies en overige bijdragen voor het nieuwe kalenderjaar worden elk jaar op voorstel van het bestuur door de ALV vastgesteld. Het is op verzoek mogelijk, na overleg met de penningmeester, de contributie in twee termijnen te betalen. Het bestuur kan iemand die in gebreke blijft in het betalen van de contributie van het speelseizoen een boete in rekening brengen of een derde instantie inschakelen om de gelden te innen. De hoogte van de boete wordt door de ALV vastgesteld. De boete kan pas ingesteld worden door het bestuur nadat er eerst een herinnering en vervolgens een waarschuwing naar de persoon in kwestie gestuurd is. Indien na deze stappen de speler de contributie niet voldoet, kan het bestuur bepalen om de toegang tot de speelavonden te ontzeggen totdat de contributie en bijkomende kosten voldaan zijn. Indien noodzakelijk kan een incassobureau ingezet worden om de verschuldigde bedragen te innen.
Voor leden die wegens langdurige blessure, langdurige ziekte, zwangerschap, tijdelijke verhuizing of andere dwingende redenen niet in de gelegenheid zijn om van de verenigingsfaciliteiten gebruik te maken bestaat de mogelijkheid om slapend lid te worden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men een schriftelijk verzoek bij het bestuur ter goedkeuring indienen. Het slapend lidmaatschap eindigt op het moment dat er door het lid weer feitelijk van de verenigingsfaciliteiten gebruik wordt gemaakt. Hiervan dient men het bestuur vooraf schriftelijk in kennis te stellen. Vanaf het moment dat men weer speelt is men het contributiebedrag naar rato verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een hele maand wordt berekend. Het contributiebedrag voor een slapend lidmaatschap wordt evenals de andere contributies op de ALV vastgesteld voor het komende kalenderjaar.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het speelseizoen eindigt, blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Het bestuur is bevoegd om uitzonderingen te maken in speciale persoonlijke omstandigheden.
 
Artikel 6. De strippenkaart
De vereniging kent de mogelijkheid voor niet-leden om een strippekaart aan te schaffen waarmee het niet-lid een vast aantal speelavonden gebruik kan maken van de badmintonfaciliteiten van de vereniging,
De training die leden van de vereniging aangeboden wordt valt niet onder de te gebruiken badmintonfaciliteiten van de strippenkaarthouder.
De prijs van de strippenkaart evenals het aantal speelavonden waar een strippenkaart toegang tot biedt, worden door de ALV vastgesteld. 
Op een speelavond hebben strippenkaarthouders en leden evenveel recht om een badmintonbaan te betreden.

Artikel 7. Het bestuur
Het bestuur bestaat ten minste uit de leden aangegeven in de statuten. De ALV heeft de mogelijkheid om extra bestuursleden toe te voegen aan het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige bestuursleden bestaan in ieder geval uit de voorzitters van de Technische Commissie en de Jeugdcommissie. De bestuursleden kunnen tezamen met één van de leden van het dagelijks bestuur of met leden, voor bepaalde werkzaamheden, zogenaamde werkcommissies vormen.
De voorzitter heeft de leiding over de vereniging, zit de vergaderingen voor; en bepaalt plaats, datum en aanvangsuur van de vergaderingen in overleg met de overige bestuursleden. De voorzitter is tevens bevoegd om bij afwezigheid de andere bestuursleden te vervangen en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten o.a. door het bezoeken van externe vergaderingen t.b.v. de vereniging, tenzij één der bestuursleden als vervanger aangewezen wordt door het bestuur.
De secretaris verzorgt de correspondentie en het verspreiden van binnengekomen stukken; het verzenden van de uitnodigingen voor de vergaderingen; het opstellen van de notulen en het bijhouden van het archief. De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, maar het bestuur kan besluiten om de ledenadministratie te delegeren aan een ander lid van de vereniging.
De penningmeester beheert de middelen van de vereniging. De penningmeester heeft de zorg voor de inning van de contributies, van de geldelijke bijdragen van de donateurs en de sponsorbijdragen. De penningmeester verricht alle betalingen voor de vereniging, onder goedkeuring van het bestuur en levert periodiek een overzicht van de financiële stand van zaken van de vereniging. Tevens is de penningmeester verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van een duidelijke en inzichtelijke boekhouding.
De taken van de overige bestuursleden worden door het bestuur bepaald. Deze kunnen indien door het bestuur gewenst ook commissies voor hun taakvelden oprichten. 
Wijze van aftreden: Het bestuur treedt op de ALV volgens een rooster af, zodat de continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijft. Een bestuurslid is verplicht om bij aftreden binnen 14 dagen
alle eigendommen, boeken en bescheiden van de vereniging in goede orde aan het dagelijks bestuur over te dragen.

Artikel 8. Wedstrijdsecretariaat en commissies
De wedstrijdsecretaris regelt alle voorkomende werkzaamheden inzake de competitie waaronder contact met de competitieleiders; indeling van de thuiswedstrijden; het uitnodigen van de tegenstanders; het verwerken van uitslagen; toezicht houden op de naleving van het competitiereglement.
Het aantal leden van de Technische Commissie, hierna te noemen TC, wordt door de voorzitter van de TC bepaald. De TC draagt zorg voor het samenstellen van de competitieteams en de trainingen van alle trainingsbevoegde leden, het organiseren van wedstrijden/toernooien in opdracht van het bestuur, het organiseren van interne competities, toernooien of kampioenschappen. Het beheren van de zalen en opvang van nieuwe seniorleden behoort eveneens tot haar taken, maar kan samen met de ledenadministratie en andere vrijwilligers gedaan worden. 
Het aantal leden van de Jeugdcommissie, hierna te noemen JC, wordt door de voorzitter van de JC bepaald. De taak van de JC is het behartigen van de belangen van de juniorleden, e.e.a. in de ruimste zin van het woord. De JC draagt zorg voor de opvang van nieuwe jeugdleden, inpassing van deze nieuwe leden in het trainingsprogramma, begeleiding van de jeugd bij de training en wedstrijden, het regelen van vervoer, in overleg met de TC het selecteren van juniorleden voor de seniorencompetitie en het onderhouden van contacten met de afdeling jeugdzaken van de Bond.

Artikel 9. Slotbepalingen
Elk lid ontvangt op verzoek een exemplaar van het huishoudelijk reglement en de statuten.
In gevallen waarin noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur. 
Dit huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene vergadering van 2 juni 2017.